Mail
 
Siemens Japan K.K.
Mr. Masahiko Imoto
3-20-14 Higashi-Gotanda Shinagawa-ku
141-8644 Tokyo
Japan
 
Phone: 81-3-5423-6864
Fax: 81-3-5423-8734
Email: sales.ad@skk.siemens.co.jp
Web: www.siemens.co.jp