Mail
 
Walsn Enterproses Ltd
Wang Fengyan
Wang Fengyan
RmE-204,Yingchuang Dongli Building,1Shangdi East Road,Haidian Diteict,Beijing
100085 北京
China
 
Phone: 010-58856890
Fax: 010-58856997
Email: ryan.wang@walsn.com
Web: www.walsn.com