Mail
 
Eduardo Massanobo Haikawa Júnior
Eduardo Massanobo Haikawa Júnior
Rua José de Oliveira Bairro: Vila Municipal
15370-000 Pereira Barreto SP
Brazil
 
Phone: (18) 3704-1826
Email: junior_haikawa@yahoo.com.br