Mail
 
Eaton Electrical Ltd.
Wu Jun
R&D
No.2 Louyang Road,SIP Suzhou
215121 Suzhou
China
 
Phone: 0512-62554203
Fax: 0512-62554286
Email: junwu@caton.com
Web: www.eaton.com.cn