Mail
 
Zhonggong Kean Keji Co.,Ltd
Wen Changming
R&D
No.98 hecha Chache Research Building , Tangkou Road
230022 Hefei
China
 
Phone: 0551-63676766
Email: wenchm2006@126.com