Mail
 
Vacon China Drives Co., Ltd.
Li Mingxing
R&D
71 Xinqing Road.Suzhou Industrial Park Suzhou.Jiangsu
215123 Suzhou
China
 
Phone: 0512-62836630
Fax: 0512-62837233
Email: jacky.li@vacon.com
Web: www.vacon.com