Mail
 
Cosys Inc.
Gong shengshan
Gong shengshan
201612 Shanghai
China
 
Phone: 021-67687155/56/57
Fax: 021-67687159
Email: shengshan.gong@cosys.cn