Mail
 
Moxa Inc.
Zhuang Junfu
Fl4,No.135,Lane235,Pao-Chiao Rd.Shing Tien City,Taipei,Taiwan. R.O.C.
231 Taibei
Taiwan
 
Phone: +886-2-89191230-1558
Fax: +886-2-89191231
Email: jun.chuang@moxa.com
Web: www.moxa.com