Mail
 
Nanjing Phoenix Contact Co.,Ltd.
Du Pinsheng
No.36 Phoenix Road Jiangning Development Zone Nanjing China
211100 Nanjing
 
Phone: 025-52121888-8500
Fax: 025-52121555-8500
Email: dupinsheng@phoenixcontact.com.cn
Web: www.phoenixcontact.com.cn