Mail
 
ABB (China) Limited
Zeng Suowei
10 Jiu Xian Qiao Road, Chaoyang District, Hang Tung Building
100016 BeiJing
China
 
Phone: 84566688-6323
Fax: 84567625
Email: william-shuowei.zeng@cn.abb.com
Web: www.abb.com.cn