Mail
 
NOHKEN INC.
5-4 Hiroshiba-cho Suita-shi
564-0052 Osaka
Japan
 
Phone: 81-6-6338-6751
Fax: 81-6-6338-5155
Email: t_tanaka@nohken.co.jp
Web: www.nohken.co.jp